Algemene Voorwaarden 2CVPLUS

Om een te kunnen huren bij 2CVPLUS  moet u aan een aantal voorwaarde voldoen:

  • Minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een Geldig Nederlands rijbewijs.
  • De bestuurder moet minimaal 24 jaar zijn
  • Borg moet contact voldaan worden
  • De auto´s worden met een volle tank aan u meegegeven en deze moet dan ook
  • weer retour met een volle tank.
  • Bij niet aftanken rekenen wij € 10,00 handelingskosten plus de bijkomende benzine.
  • De huurperiode is altijd minimaal 1 dag.
  • tijden in overleg

Op deze huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden, die vermeld zijn op de voorpagina van het contract, alsmede huurvoorwaarden 2CVplus zoals hieronder afgedrukt.

Artikel 1: huurprijs & borgsom

1.1 De huurprijs (waaronder medebegrepen de bijkomende door de cliënt verschuldigde vergoedingen) van de auto met de toebehoren wordt berekend volgens de geldende tarieven van 2CVplus bij het aangaan van de huurovereenkomst.

De cliënt is de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Bovendien eist verhuurder van de cliënt een borgsom te storten. Deze borgsom strekt verhuurder tot van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst-al dan niet opeisbaar- van de cliënt te vorderen heeft Voorts is cliënt gehouden tot schoonmaakkosten indien dat naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

Artikel 2 onbruik & teruggave

2.1 De cliënt wordt geacht het voertuig in onbeschadigde, goede staat en schoon te hebben ontvangen. Cliënt zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke regelingen en bepalingen.

  1. Het is de cliënt niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, tenzij zodanig gebruik plaats vindt onder de directe verantwoordelijkheid en toezicht van cliënt. Het is de cliënt evenmin niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te (doen) brengen, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

2.3 Cliënt is verplicht om het gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren-tenzij anders overeengekomen- op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de cliënt voor iedere dag cq gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende door de cliënt verschuldigde vergoedingen onverminderd de vergoeding van schade -waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.

2.4 Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder- of in zijn opdracht- worden aangebracht tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

2.5 Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurovereenkomst- het huurcontract- in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 De cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is begonnen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd, mits binnen de openingsuren van de verhuurder of dealer. Als het gehuurde buiten openingsuren van de verhuurder wordt ingeleverd wordt het gehuurde als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigd aan verhuurder en verhuurder weer over het gehuurde object kan beschikken.

Bovenstaande aansprakelijkheid geldt tenzij zodanige schade wordt gedekt door de door verhuurder in eigen beheer gevoerde casco verzekeringsvoorziening, welke per geval beoordeeld of en in hoeverre dekking voor een schade wordt verleend, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van verhuurder, in welk geval aansprakelijkheid van de cliënt beperkt is tot het eigen risico t.b.v. € 750,- . Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde. Voorts is dient aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect – die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder mede inbegrepen overbelasting van het gehuurde en de gevolgen van deelname aan wedstrijden evenals overtreding van art. 26 van de wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrechten. Artikel 4 Vrijwaring

4.1 De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij behorende documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de auto zoals o.m. lekkage, trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de auto en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie door het personeel van de door verhuurder ingeschakelde dealeradressen, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Artikel

4 Vrijwaring

4.1 De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij behorende documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de auto zoals o.m. lekkage, trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de auto en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie door het personeel van de door verhuurder ingeschakelde dealeradressen, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 5 Reparaties en schades

5.1 alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van cliënt, tenzij deze het gevolg zijn van normale slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

5.2 Alle schades aan het gehuurde dienen door de cliënt onmiddellijk telefonisch aan verhuurder te worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn, is cliënt met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren en aan verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden.

Artikel 6: Bijzonder, bepalingen

6.1 De cliënt is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van verhuurder stipt op te volgen en verhuurder zo nodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een ander voertuig, de verhuurder heeft hierbij een inspannings verplichting dit een gelijkwaardig voertuig te laten zijn.

6.2 Indien huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens verhuurder, is verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen en/of het gehuurde zo nodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na teruggave c.u. terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd zonder dat een en ander aan de cliënt aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende vergoedingen. Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege ven het gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde, alsmede indien de WA en/of casco autoverzekering van de huurder wordt opgezegd, volgt ontbinding van de huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiële verplichtingen van de huurder jegens verhuurder zijn afgedaan.

6.3 Cliënt is verplicht tot vergoeding aan verhuurder van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk en/of buitengerechtelijk kosten in verband met de handhaving of uitoefening door verhuurder van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst. In geval verhuurder bij handhaving of uitoefening ven deze rechten derden inschakelt, bedragen deze kosten tan minste 20% van het door de cliënt aan verhuurder verschuldigde bedrag te vermeerderen met BTW. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn.

6.4 Huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.

6.5 Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

6.6 de verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.

6.7 Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

6.8 Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge van deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.

6.9 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank